Komentarze

Skrzyżowanie Wolności/ Ogrodowa – wąskie gardło nr 2 — Jeden komentarz

 1. Szanowny Panie Krzysztofie, na wstępie pozwolę sobie przywołać stosowne przepisy prawa, a wówczas sami odpowiemy sobie na gro pytań nas nurtujących;
  art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.):
  Art. 10. 1. Minister właściwy do spraw transportu sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach krajowych.
  2. Wojewoda sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach:
  1) wojewódzkich;
  2) powiatowych;
  3) gminnych;
  4) publicznych położonych w miastach na prawach powiatu i w mieście stołecznym Warszawie;
  5) wewnętrznych położonych w strefach ruchu lub strefach zamieszkania.
  3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zarządza ruchem na drogach krajowych, z zastrzeżeniem ust. 6.
  4. Marszałek województwa zarządza ruchem na drogach wojewódzkich, z zastrzeżeniem ust. 6.
  5. Starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych, z zastrzeżeniem ust. 6.
  6. Prezydent miasta zarządza ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.
  7. Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym w strefie ruchu i strefie zamieszkania, należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami.
  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729):
  § 3. 1. Organ zarządzający ruchem w szczególności:
  1) rozpatruje projekty organizacji ruchu oraz wnioski dotyczące zmian organizacji ruchu;
  2) opracowuje lub zleca do opracowania projekty organizacji ruchu uwzględniające wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu;
  3) zatwierdza organizacje ruchu na podstawie złożonych projektów;
  § 6. 1. Organizację ruchu zatwierdza, na podstawie projektu organizacji ruchu, organ zarządzający ruchem właściwy dla danej drogi.
  2. Organizację ruchu na skrzyżowaniu dróg o różnych organach zarządzających ruchem zatwierdza organ zarządzający ruchem właściwy dla drogi wyższej kategorii.

  Projekt organizacji ruchu skrzyżowania drogi krajowej Nr 10 – ulica Wolności i drogi gminnej – ulica Ogrodowa zatwierdził Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.
  Po przeczytaniu Pańskiego artykuł zwróciłem uwagę na organizację ruch na tym odcinku i pozostaje mi tylko podpisać się pod Pańskimi uwagami, stąd też Starosta Drawski w ramach nadzoru nad organizacją ruchu na drogach gminnych i powiatowych wystąpi o zmianę tejże organizacji, tj.:
  1) ulica Ogrodowa będzie ulicą jednokierunkową na całym swym odcinku,
  2) w miejsce znaku pionowego A-30 „inne niebezpieczeństwa” umieszczone zostaną w układzie mieszanym (jeden znak u góry, a dwa znaki poniżej na tym samym poziomie) znaki B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 2,5”, B-35 „zakaz postoju” oraz D-3 „droga jednokierunkowa”. Pod znakiem B-35 umieszczona zostanie tabliczka T-1 „Nie dotyczy pacjentów NZOZ do 5 minut”

  Powyższe pozwoli osobom dowożącym pacjentów na swobodne dowiezienie chorego pod drzwi Przychodni Zdrowia, gdyż przypominam, że znak pionowy B-35 „zakaz postoju” oznacza zakaz postoju pojazdu, gdzie dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu wynosi tylko jedną minutę.
  Janusz Garbacz

Dodaj komentarz

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>