Komentarze

Temat spalarni znowu powraca — 16 komentarzy

 1. Szanowni Państwo, Panie Krzysztofie z niemałą satysfakcją sczytałem Pański artykuł i zapewne ku zadowoleniu Pana oraz pozostałych Mieszkańców Naszej Gminy (m.in. Mieszkańców Białego Zdroju) śpieszę poinformować, że już w dniu 24.02.2014 r. Radni Miejscy w osobie: Pani Zdzisławy Redman, Pana Bogusława Magac, Pana Antoniego Oleksiuk i Janusza Garbacz mając na uwadze społeczne poruszenie związane z możliwością lokowania na terenie Gminy Kalisz Pomorski bardzo dużej i uciążliwej dla środowiska spalarni zwłok zwierzęcych wnieśli pod obrady marcowej Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim projekt zmiany uchwały przyjętej w dniu 31 października 2013 r. Zauważam, że po przykrościach, jakie spotkały Mieszkańców Dębska – wiarygodność i prawdomówność Pana Burmistrza została nadwyrężona. Obecnie, Nasi Mieszkańcy nie zadowalają się zapewnieniami słownymi urzędników, lecz chcą mieć jasne zapisy w stosownych dokumentach, m.in. Pan Samek żądał odpowiedniego zapisu w protokole Zebrania Wiejskiego w Biały Zdroju z dnia 19.02.2014 r., czy też inni Mieszkańcy – którzy nie chcą by w uchwałach pozostawiać władzy wykonawczej pole do nadinterpretacji i traktowania prawa jak rozciągliwej gumy. Poniżej zamieszczam treść projektu i uzasadnienie uchwały:
  UCHWAŁA NR LVII/
  RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM
  z dnia …. marca 2014 roku

  w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wymagań w zakresie prowadzenia działalności
  ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych.

  Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)
  Rada Miejska w Kaliszu Pomorskim uchwala, co następuje:

  § 1. W uchwale Nr L/352/13 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części wprowadza się zmianę § 1, który otrzymuje brzmienie:

  „§ 1.1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Kalisz Pomorski, działalności
  w zakresie:
  1) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
  2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
  3) prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
  2. Określa się wielkość spalarni i grzebowisk wymienionych w ust. 1 pkt 3 na maksymalny przerób 500 kg zwłok zwierzęcych miesięcznie.

  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego.

  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

  UZASADNIENIE
  Mając na uwadze głos społeczeństwa Naszej Gminy, że uchwalona uchwała Nr L/352/13 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części może spowodować powstanie na terenie Naszej Gminy bardzo dużej spalarni, która zdewastowałaby obecne środowisko naturalne poniżej podpisani Radni – projektodawcy wprowadzają w § 1 ust. 2, w treści: „Określa się wielkość spalarni i grzebowisk wymienionych w ust. 1 pkt 3 na maksymalny przerób 500 kg zwłok zwierzęcych miesięcznie, który skuteczne zapobiegnie powstanie spalarni o bardzo dużych rozmiarach. Wnosimy o włączenie niniejszego projektu do porządku obrad najbliższej sesji zwyczajnej”. Janusz Garbacz

 2. Panie Januszu – pytanie kieruję bezpośrednio do Pana. Czy przedstawiona przez Pana propozycja zmiany w uchwale dot. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, ograniczająca ilość spalania i grzebania zwłok zwierzęcych, sugeruje że jest związek pomiędzy tą uchwałą a planowaną inwestycją ciepłowni/spalarni – czy jednak takiego związku nie ma i chodzi wyłącznie o uspokojenie opinii publicznej?

 3. Szanowni Państwo, Panie Krzysztofie,
  osobiście mi, tak jak i Panu Samkowi, czy też wielu innym Mieszkańcom naszej Gminy trudno uwierzyć w przypadek, że uchwała Nr L/352/13 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części – która z prawnego punktu widzenia mogła być podjęta w dużo późniejszym terminie oraz uchwała Nr L/350/13 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w gminie Kalisz Pomorski – stanowiącą własność Gminy Kalisz Pomorski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako część działki nr 304/1 obręb Dębsko gm. Kalisz Pomorski o powierzchni nie większej niż 1,2000 ha zostały podjęte w jednym dniu, tj. 31 października 2013 r. i to na Sesji Nadzwyczajnej. Wątpliwości:
  1. Podmiot, który chce zainwestować około 40 milionów złotych nie jest w stanie zapłacić za nieruchomość gruntową ok. 1,20 ha (myślę, że w tym przypadku byłaby to kwota około 50 tysięcy złotych) i ten podmiot oczekuje na dzierżawę na okres 30 lat?
  2. Podmiot chce wytwarzać energię cieplną, komu by sprzedał tak duże ilości?
  3. Podmiot za główny surowiec podaje zrębki leśne oraz inne produkty związane z lasem, gdzie potentatem na terenie dawnego województwa koszalińskiego – jeżeli chodzi o ten asortyment surowca leśnego jest szczecinecki Kronospan i inne duże firmy produkujące brykiet drzewny – skąd by zdobył tak duże ilości surowca?
  Dla tych co zapomnieli, to przypominam uchwałę Nr XXXII/220/12 naszej Rady z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, gdzie w załączniku Nr 1 zezwolono Burmistrzowi na jego wniosek o sprzedaży działki Nr 29/75, o powierzchni 0,2245 ha, nr KW KO1D/00026015/3, która zgodnie z decyzją Nr IP.6730.27.2012 o warunkach zabudowy została przeznaczona pod budowę Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów wraz z niezbędną infrastrukturą. Działka miała zostać sprzedana za kwotę netto 57.790,00 złotych – czy Ktoś widział tam Stację Kontroli Pojazdów? Janusz Garbacz.

 4. Pańska odpowiedź tylko mnie utwierdza w przekonaniu, że w kwestii nowej inwestycji jest cały czas więcej niewiadomych i wątpliwości. Mimo to, chciałbym zwrócić uwagę, że w dzisiejszej niepewnej sytuacji politycznej powstanie ciepłowni miejskiej z prawdziwego zdarzenia na biomasę było by bardzo korzystne. Jest bardzo prawdopodobne, że konsekwencją kryzysu ukraińskiego będą problemy z dostawą gazu do Polski. Jeżeli by do tego doszło to nasze miasto również leży rozłożone na łopatki. Gaz wcale nie jest najlepszym źródłem energii i na pewno nie najtańszym. W ostatnim czasie bardzo popularna stała się w Europie biomasa energetyczna i np.pellety (granulat z prasowanych trocin drzewnych) posiadają kaloryczność zbliżoną do węgla, a emisja zanieczyszczeń jest mniejsza niż gazu ziemnego. Cały Sztokholm jest opalany biomasą, elektrociepłownia w Szczecinie przestawiła się w całości na zrębki, niektóre miasta w Polsce są opalane balotami ze słomy (najbliższa taka kotłownia znajduje się chyba w Reczu). Same zalety – surowce odnawialne, ekologiczne, bezpieczne i nasze rodzime.

 5. Dawno nic nie napisałem, ale inni również milczą. Nie dla tego, że nie ma o czym, miałem nadzieję, że w międzyczasie dołączy ktoś do grona komentujących. Niestety, tak się nie stało. Wiem, że kilka osób głośno komentowało pomysł budowy spalarni. Szkoda, że nie podzielili się swoją opinią szerzej, zamieszczając chociażby komentarz na blogu, tym bardziej, że zaniepokojenie niektórych mieszkańców naszej gminy było i w dalszym ciągu pozostaje spore. Dodatkowo, niektórzy zaczęli kojarzyć budowę spalarni z uchwałą, w której mowa między innymi o spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Wielu zastanawiało się, na ile to niefortunny zbieg okoliczności, a na ile wyrafinowane i podjęte z premedytacją celowe działanie. Jakkolwiek zaniepokojenie było, czy nie było uzasadnione, wszystko wskazuje na to, że inwestycja pt: ,,Spalarnia osadów ściekowych w połączeniu z biomasą”, przez niektórych zamiennie nazywana ,,Elektrociepłownią”, nie dojdzie do skutku. W międzyczasie pojawiły się problemy natury technicznej. Tak więc, wszystko wskazuje na to, że problem bezrobocia w naszej gminie pozostaje ,,niezagrożony”. Musimy uzbroić się w cierpliwość i mieć nadzieję na zmianę sytuacji, ale to chyba już nie w tym roku. Autor posta (stwierdzam to z przykrością i ze wstydem), okazał się o wiele bardziej dociekliwy od całej Rady, która podczas spotkania z Inwestorem, nie zapytała o wiele istotnych spraw. Kto wie, na ile problemy techniczne, a na ile szum wokół całej sprawy, okazał się głównym powodem dla którego Inwestor i Pan Burmistrz milczą. Na te i wiele innych wątpliwości każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Na początku uważałem, że te dwie uchwały, to czysty zbieg okoliczności, tak też tłumaczyłem to wielu mieszkańcom naszej gminy. Jednakże, ostatnie wydarzenia związane z nieco kuriozalną zmianą uchwały dotyczącej spalarni zwłok zwierzęcych i szereg innych, zaczęły budzić spore wątpliwości.
  Z jednej strony szkoda nowych stanowisk pracy, zaś z drugiej, kto wie, może to najniższa cena jaką przychodzi nam zapłacić za ewentualną pomyłkę. Najważniejsze to nie dać się zwariować. Bardzo często jesteśmy ułomni w ocenie sytuacji. Bywa, że przeinterpretujemy, pomimo tego, że fakty wskazują na coś zupełnie innego. Trzeba jednak pamiętać, że częściej bywa odwrotnie. Nie tak dawno Papież Franciszek powiedział, że woli pomyłki tych, którzy próbują, od perfekcji tych, którzy konserwują. Jestem podobnego zdania, ale musimy zawsze pamiętać o sytuacjach wyjątkowych, które jedynie potwierdzają regułę, a co najważniejsze, pozwalają ustrzec się błędów o poważnych konsekwencjach. Poza tym, stoję niezmiennie na stanowisku, że potrzebny jest w naszej gminie zakład z prawdziwego zdarzenia, w którym zatrudnienie znajdzie 50-100 osób, rozwiązujący definitywnie problem bezrobocia w naszej gminie. I nie zgadzam się ze stwierdzeniem Pana Burmistrza, z którego wynika, że byłby problem ze znalezieniem w naszej gminie tylu chętnych do podjęcia pracy.
  Bogusław Magac.

 6. Szanowni Państwo, Panie Piotrze – zwracam się do Pana Piotra Samka, niewątpliwie mieliście Państwo rację i rzeczywiście w działaniach Burmistrz Pana Michała Hypki nie chodziło o jakąś tam elektrociepłownię, czy inny zakład mniej uciążliwy dla Naszej Gminy. W dniu 25 lutego br. miało miejsce spotkanie Rzekomych Inwestorów z większością Radnych. Co prawda nie zaliczam się do tych Radnych, którzy w spotkaniu uczestniczyli – jednak po rozpytaniu Radnych uczestniczących w spotkaniu – wydałem opinię, że to jest kolejny blef Pana Burmistrza. Na moje stwierdzenie uzyskałem zapewnienie Koleżeństwa Radnych uczestniczących w spotkaniu z Rzekomymi Inwestorami, że w ciągu 10 dni otrzymają szczegóły powstania tegoż zakładu. Gdy po 10 dniach spytałem jednego z Radnych gdzie jest prospekt tego zakładu odpowiedział, że go nie otrzymał. Na Komisji Finansowej w dniu 24 marca br. pytanie w zakresie owego zakładu skierował do Pana Burmistrza Przewodniczący Naszej Komisji – Pan Bogusław Magac i wówczas Pan Burmistrz oświadczył nam, że inwestorzy natrafili na przeszkodę nie do pokonania, gdyż Kalisz Pomorski nie dysponuje linią energetyczną 100.000 Wolt (słowa Pana Burmistrza). Tematyka elektryczna nie jest mi obca, stąd informuję Państwa, że nie ma linii elektroenergetycznych o parametrach przesyłowych 100.000 Wolt, a są jedynie przesyłowe linie elektroenergetyczne o parametrach 110 kV (wg elektryków jest to lina elektryczna, którą kierowcy mogą porównać do autostrady). Obecnie Kalisz Pomorski zasilany jest linią 15 kV. Niestety po raz kolejny Pan Burmistrz mija się z prawdą, gdyż Kalisz Pomorski będzie zasilany linią, 110 kV już w tym roku (odnoga pierścienia energetycznego Mirosławiec – Czaplinek), a do odbioru mocy ok. 10 MW znakomicie wystarczyłaby obecna linia 15 kV. Żeby na terenie Kalisza Pomorskiego wybudować elektrociepłownię o mocy tylko 10 MW to w niedługim czasie lasy w naszych okolicach oglądalibyśmy tylko na zdjęciach – bo nawet mech by został spalony. Nie sposób zauważyć, że grupa Radnych związanych z Panem Burmistrzem do projektu naszej uchwały w sprawie spalarni wprowadziła poprawkę, która stanowi o jawnym dyletanctwie stanowienia prawa, o czym odniosę się w kolejnym komentarzu. Obecnie, Panu Burmistrzowi oraz Radnym Panom Zbyszkowi Chołuj i Tadeuszowi Błądek przypominam, że podstawowe założenie wykładni prawa stanowi, że ustawodawca jest racjonalny. Wynika ono z charakteru prawa, jako regulatora stosunków społecznych, który powinien być mądrością w znaczeniu praktycznym. Co więcej prawo, powinno być racjonalne w maksymalnym stopniu i to według aktualnego stanu wiedzy, istniejących uwarunkowań i potrzeb społecznych. Zatem, w myśl koncepcji racjonalnego ustawodawcy to ustawodawca racjonalny jest twórcą norm odtwarzanych przez interpretatora z tekstu prawnego. Koncepcja ta zmusza interpretatora do odtworzenia z tekstu prawnego zawartych w nim norm prawnych, jako wypowiedzi jednoznacznych – z tego powodu żaden Burmistrz, czy też Radny nie może uzurpować sobie stanowienia – stosowania prawa w oderwaniu od racjonalnego ustawodawcy – prawodawcy. Janusz Garbacz

 7. Szanowni Państwo, w nawiązaniu do poprzedniego mojego wpisu – zgodnie ze złożonym w nim zapewnieniu – obecnie składam informację dotyczącą procedowania nad uchwałą w sprawie spalarni, która została złożona przez Radnych: Z. Redman, B. Magac, A. Oleksiuk i J. Garbacz. Nasza uchwała w sprawie spalarni została ujęta w porządku obrady LVII Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2014 r. i uzyskała pozytywną opinię Radcy Prawnego (projekt uchwały w komentarzu z dnia 26.02.2014 r.). W dniu 24.03.2014 r. podczas dyskusji w ramach Komisji Finansowej nad naszym projektem Pan Burmistrz zaproponował by ilość 500 kg zastąpić 100 kg, a końcowo wskazał 1 kg. Na końcową poprawkę 1 kg przystała bez mała cała nasza Komisja, gdyż mimo swojej nieracjonalności – przyjęcie za wielkość – abstrakcyjnej wielkości 1 kg (każde zwierze bezdomne z reguły waży kilka lub kilkadziesiąt razy więcej) – powoduje upadek jakiegokolwiek pomysłu budowy spalarni. Ze zdumieniem i niedowierzaniem podczas obrad Sesji usłyszałem kolejną poprawkę do naszej uchwały zgłoszoną przez Radnych Zbyszka Chołuj i Tadeusza Błądek, tj. zastąpienie punktu 3 w paragrafie 1 ustęp 1 naszej uchwały zapisem – cytuję: „zakaz prowadzenia grzebowisk oraz spalarni zwłok zwierzęcych i ich części”. O racjonalnym ustawodawcy i prawodawcy pisałem w komentarzu powyżej, stąd jedynie przypominam, że art. 7 ustawy o utrzymaniu czystości, który przywołany jest w podstawie prawnej uchwalonej uchwały w zakresie spalarni stanowi w swojej treści, że „Rada gminy określi, w drodze uchwały, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części”. Z tego powodu nawet pobieżna analiza dokonana przez laika w zakresie rozumienia prawa pozwala na wydanie stwierdzenia, że przyjęta poprawka zgłoszona przez Zbyszka Chołuj delikatnie ujmując – ma się nijak i jest obrazą obowiązującego prawa – toteż z tego powodu powinna zostać uchylona przez Nadzór Wojewody. Stąd pytanie, czy o to chodziło Panu Burmistrzowi i niektórym z Państwa Radnych by nie przegłosować naszego poprawnego prawnie projektu uchwały eliminującego spalarnię, a przez to by w dalszym ciągu powrócić do spalarni? Janusz Garbacz

 8. Szanowni Państwo, Ludwikowi XIV przypisywane są słowa – „Państwo to ja” i parafrazując je, o czym pisałem w poprzednich swoich wypowiedziach naszemu Panu Burmistrzowi można przypisać słowa – „Prawo to ja”. Niestety, obie wymienione wyżej osobowości trudno jest mi zestawić pod jednymi wartościami, gdyż zgodnie z moimi przewidywaniami Wojewoda Zachodniopomorski wszczął z nadzoru postępowanie w sprawie uchwały dotyczącej spalarni – o czym poinformowała zebranych na LVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia 2014 r. Przewodnicząca Pani Renata Effenberg-Nawrot. W przypadku uchylenia wadliwej uchwały w sprawie spalarni przez Wojewodę Zachodniopomorskiego – grupa Radnych: Z. Redman, B. Magac,
  A. Oleksiuk i J. Garbacz wystąpi po raz kolejny o procedowanie nad poprawnym prawnie projektem i być może Pan Burmistrz i inni Radni powstrzymają się tym razem od poprawek, które wypaczyły projekt naszej uchwały w sprawie spalarni przyjęty w dniu 27 marca br. Zauważam przy tym, że powinniśmy robić to, na czym się znamy, a nie powinniśmy brać się za rzeczy, w których jesteśmy nowicjuszami. Moja konkluzja: nie szata czyni mnichem, a sprawowana godność-urząd nie jest wyznacznikiem naszej wiedzy.
  Janusz Garbacz

 9. Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Radni: Zdzisława Redman, Bogusław Magac oraz Janusz Garbacz zgodnie z wcześniejszą deklaracją i zobowiązaniem wobec Mieszkańców Naszej Gminy wystąpili z własnym projektem uchwały w sprawie spalarni, który to projekt uchwały będzie poddany pod obrady LX Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w dniu 26 czerwca 2014 r. Radni-projektodawcy mają nadzieję, że po zimnym prysznicu zawartym w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego tym razem nie znajdą się Radni, którzy w dyletancki sposób będą próbować poprawiać prawnie prawny projekt uchwały. Dodatkowo informuję, że podczas obrad naszej Komisji Finansowej w dniu 23.06.2014 r., ów projekt został zaopiniowany pozytywnie bez głosu przeciwnego i wstrzymującego się. W artykule następnym zamieszczam pełny tekst projektu naszej uchwały w sprawie spalarni. Janusz Garbacz

 10. UCHWAŁA NR LX/…
  RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM
  z dnia …. czerwca 2014 roku
  w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wymagań w zakresie prowadzenia działalności
  ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych.

  Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)
  Rada Miejska w Kaliszu Pomorskim uchwala, co następuje:

  § 1. W uchwale Nr L/352/13 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4272 z dnia 4 grudnia 2013 r.) wprowadza się zmianę § 1, który otrzymuje brzmienie:

  ?§ 1.1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Kalisz Pomorski, działalności
  w zakresie:
  1) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
  2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
  3) prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
  2. Określa się wielkość spalarni i grzebowisk wymienionych w ust. 1 pkt 3 na maksymalny przerób 500 kg zwłok zwierzęcych miesięcznie.
  3. Ograniczenia przewidziane w ust. 2 nie obowiązują w przypadku masowego pomoru zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Kalisz Pomorski?.

  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego.

  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
  UZASADNIENIE

  Mając na uwadze zaniepokojenie Mieszkańców Naszej Gminy, że uchwalona uchwała Nr L/352/13 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części – może doprowadzić do powstania na terenie Naszej Gminy bardzo dużej spalarni, która zdewastowałaby obecne środowisko naturalne, poniżej podpisani Radni – projektodawcy po raz kolejny wprowadzają projekt uchwały, który skuteczne zapobiegnie powstaniu spalarni o bardzo dużych rozmiarach na terenie Gminy Kalisz Pomorski.
  Wojewoda Zachodniopomorski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 25 kwietnia 2014 r., znak: NK-3.4131.124.2014.EM stwierdził nieważność § 1 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr L/352/13 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części w brzmieniu nadanym w § 1uchwaly Nr LVII/405/14 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wymagań w zakresie prowadzenia działalności ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych.
  Z uzasadnienia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego przeczytać można m.in.: „Wprowadzenie tego zakazu zostało bowiem dokonane w sposób niepoprawny językowo, niezgodny z regułami języka polskiego” i oczywiście wbrew obowiązującemu prawu.
  Radni projektodawcy wnoszą o procedowanie niniejszego projektu uchwały na czerwcowej, zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim.

  Podpisy Radnych ….

 11. Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że dzięki Radnym: Zdzisławie Redman, Bogusławowi Magac oraz mojej osobie – W KALISZU POMORSKIM SPALARNI NIE BĘDZIE z uwagi na fakt, że podczas obrad LX Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w dniu 26 czerwca 2014 r. została przyjęta bez żadnych poprawek uchwała naszego autorstwa w sprawie spalarni. Nad wcześniejszymi projektami uchwały w zakresie spalarni pracowali także dodatkowo Radni: Halina Ginalska i Antoni Oleksiuk. Tym samym uspokajamy Mieszkańców: Białego Zdroju, Dębska, Kalisza Pomorskiego oraz całej Naszej Gminy, że na Naszym terenie nie powstanie żadna duża spalarnia dla zwierząt bezdomnych. Nie sposób przy tym pominąć, że bezdomność zwierząt stała się niezwykle emocjonalnym problemem dla Mieszkańców Naszej Gminy, który w kontekście pierwotnie przygotowanej uchwały (przez Pana Burmistrza z dnia 31.10.2013 r. ) w sprawie spalarni wywołała tak wiele emocji. Stąd, dla szerszego zrozumienia problemu wyjaśniam, co kryje się pod słowami „zwierzęta bezdomne”, które zdefiniowane zostały w art. 4 (słowniku) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r., poz. 856), gdzie w punkcie 16 wyjaśniono, że przez termin „zwierzęta bezdomne” – rozumie się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały. Konkludując powyższe zdanie, zwierzęciem bezdomnym na trenie Naszej Gminy może być pies, kot lub inne zwierzęta – które były dotychczas pod opieką człowieka (np. lisy lub norki hodowlane). Ucinam także spekulacje, że gdyby Burmistrz Kalisza Pomorskiego nie chciał spalarni na terenie Naszej Gminy – to sam wystąpiłby na majowej Sesji Rady Miejskiej ze stosowną inicjatywą uchwałodawczą, gdyż Pan Burmistrz treść rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody poznał już 05.05.2014 r., natomiast my Radni-projektodawcy poznaliśmy je dopiero 26.05.2014 r. Janusz Garbacz

 12. Szanowni Państwo, ktoś po raz kolejny z uporem maniaka najprawdopodobniej prowadzi niezbyt czystą sprawę wokół działki gruntowej położonej w gminie Kalisz Pomorski – stanowiącą własność Gminy Kalisz Pomorski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako część działki nr 304/1 obręb Dębsko gm. Kalisz Pomorski o powierzchni około 1,2000 ha (Spalarnia). Ostatnio zarzucono mi, że gdy Wojewoda Zachodniopomorski uchylił uchwałę Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie Spalarni – gdzie ingerował Pan Burmistrz oraz Radni w osobie Zbyszka Chołuja i Tadeusza Błądka, to informowałem o tym fakcie Nasze Społeczeństwo, natomiast jak została uchylona uchwała autorstwa Pani Zdzisławy Redman, Pana Bogusława Magaca i Janusza Garbacza (uchwała Nr LX/424/14) to w tym przypadku przemilczałem sprawę – nie informując Państwa. Tak, przyznaję, że Wojewoda Zachodniopomorski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 16 lipca 2014 r., znak: NK-3.4131.255.2014.EM stwierdził nieważność uchwały Nr LX/424/14 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wymagań w zakresie prowadzenia działalności ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych. Wojewoda w swoim rozstrzygnięciu nadzorczym zarzucił, że w § 1 uchwały Nr LX/424/14 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 26 czerwca 2014 r., cytuję: [… pominięcie zadania pierwszego tejże regulacji o treści ” Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Kalisz Pomorski, działalności zakresie” – jest on niezupełny i niejasny, poprzez co niewątpliwie może budzić wątpliwości oraz brak zrozumienia u jego adresatów].

  Chcę wierzyć, że to tylko złośliwość przedmiotów martwych, ale tekst, który uchwaliła Rada Miejska w Kaliszu Pomorskim naszego autorstwa jest zupełnie inny od tekstu przesłanego Wojewodzie Zachodniopomorskiemu. Proszę porównać mój wpis z dnia 26 czerwca 2014 roku oraz tekst uchwały Nr LX/424/14 zamieszczony na BIP Kalisza Pomorskiego

  http://bip.kaliszpom.pl/unzip/kaliszpom_4507/07_07_2014_13_10_54UCHWALA_2014_424_60.pdf

  Janusz Garbacz

 13. Szanowni Państwo, poniżej zamieszczam pismo, które wysłałem do Pani Przewodniczącej w imieniu Pani Zdzisławy Redman i Pana Bogusława Magaca:

  Kalisz Pomorski, dnia 12 sierpnia 2014 r.
  Janusz GARBACZ
  Radny Rady Miejskiej
  w Kaliszu Pomorskim
  Pani
  Renata EFFENBERG-NAWROT
  Przewodnicząca Rady Miejskiej
  w Kaliszu Pomorskim

  Wojewoda Zachodniopomorski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 16 lipca
  2014 r., znak: NK-3.4131.255.2014.EM stwierdził nieważność uchwały
  Nr LX/424/14 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wymagań w zakresie prowadzenia działalności ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych. Wojewoda w swoim rozstrzygnięciu nadzorczym zarzucił, że w § 1 uchwały Nr LX/424/14 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 26 czerwca 2014 r., cytuję: [… pominięcie zadania pierwszego tejże regulacji o treści ” Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Kalisz Pomorski, działalności zakresie” – jest on niezupełny i niejasny, poprzez co niewątpliwie może budzić wątpliwości oraz brak zrozumienia u jego adresatów].

  Z przykrością zauważam, że przesłano Wojewodzie Zachodniopomorskiemu niepełny tekst uchwały Nr LX/424/14 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 26 czerwca 2014 r., tj. uchwalony tekst uchwały brzmiał:

  ” wprowadza się zmianę § 1, który otrzymuje brzmienie:

  § 1.1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Kalisz Pomorski, działalności w zakresie:
  1) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
  2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
  3) prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
  2. Określa się wielkość spalarni i grzebowisk wymienionych w ust. 1 pkt 3 na maksymalny przerób 500 kg zwłok zwierzęcych miesięcznie.
  3. Ograniczenia przewidziane w ust. 2 nie obowiązują w przypadku masowego pomoru zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Kalisz Pomorski”.

  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego.

  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

  Natomiast Wojewodzie Zachodniopomorskiemu przesłano:

  ” wprowadza się zmianę § 1, który otrzymuje brzmienie:

  1) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
  2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
  3) prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
  2. Określa się wielkość spalarni i grzebowisk wymienionych w ust. 1 pkt 3 na maksymalny przerób 500 kg zwłok zwierzęcych miesięcznie.
  3. Ograniczenia przewidziane w ust. 2 nie obowiązują w przypadku masowego pomoru zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Kalisz Pomorski”.

  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego.

  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

  Pominięto tekst pogrubiony
  . Po mojej interwencji w Biurze Rady, w dniu dzisiejszym, że Wojewoda uchylił poprawną uchwałę Nr LX/424/14 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 26 czerwca 2014 r. – otrzymałem informację, że nie można już wracać do uchylonej uchwały – nawet o ile przekłamanie tekstu wynikło z przyczyn technicznych. Mając powyższe na uwadze wnoszę w imieniu wnioskodawców uchwały Nr LX/424/14, tj. Pani Zdzisławy Redman, Pana Bogusława Magaca i Janusza Garbacza o ponowne poddanie pod głosowanie uchwały Nr LX/424/14 na najbliższej Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim (oczywiście z inną numeracją) lub wprowadzenie do obrotu prawnego poprawnie podjętej uchwały Nr LX/424/14.

  Janusz Garbacz

  • nawet o ile przekłamanie tekstu wynikło z przyczyn technicznych

   W nawiązaniu pytanie – kto zajmuje się od strony technicznej przepisywaniem treści uchwał i czy takie przypadki zdarzały się już wcześniej ?

 14. Szanowni Państwo, Panie Krzysztofie – Pańskie pytanie z poprzedniego artykułu – kto zajmuje się od strony technicznej przepisywaniem treści uchwał i czy takie przypadki zdarzały się już wcześniej – odbieram, jako pytanie skierowane do mnie, stąd zamieszczam niniejszy artykuł. Żeby odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie zasięgnąłem informacji z innych urzędów, które zobligowane są do przesyłania swoich uchwał lub zarządzeń Wojewodzie Zachodniopomorskiemu. Odpowiedz, jaką uzyskałem brzmi – nie, nie było przypadku by ze środka przekazywanego dokumentu „wyparowała” jakaś jego część, zdarzało się incydentalnie, że nie przeszedł początek lub koniec przekazywanego dokumentu, ale zawsze zostało to wychwycone przez sam system teleinformatyczny. Sprawami informatycznymi w każdym z urzędów zawiadują zatrudnieni informatycy, a dokumenty do wysyłki przygotowują pracownicy Biur Rad. Rzeczywiście, że w sprawie spalarni jest ciągle dużo dziwnych i trudnych do wyjaśnienia przypadków, tj.: podjęcie uchwały Nr L/352/13 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części – która z prawnego punktu widzenia mogła być podjęta w dużo późniejszym terminie oraz uchwały Nr L/350/13 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w gminie Kalisz Pomorski na Sesji Nadzwyczajnej (zwołanej na wniosek Pana Burmistrza) w dniu 31 października 2013 r., dziwną ingerencję Pana Burmistrza i Radnych Zbyszka Chołuj oraz Tadeusza Błądek w projekt zmiany naszego autorstwa podczas marcowej Sesji Rady Miejskiej, czy teraz obecnie „zjedzony” środek podjętej uchwały z Sesji czerwcowej jest bardzo trudny do wytłumaczenia z jakiegokolwiek racjonalnego punktu widzenia. Nawet pomimo tego wszystkiego, uważam, że ludzi powinno postrzegać się życzliwie i pozytywnie, a zatem szukanie jakiejkolwiek osoby, czy też osób winnych nie powinno mieć miejsca w tej sprawie. Dalej, niniejsza sprawa uczy nas z kolei, że trzeba być czujnym i nie można dać się uśpić czy też zwieść jak to miało miejsce w przypadku wiatraków. Janusz Garbacz

Dodaj komentarz

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>